ĐẶC SẢN NỔI BẬT

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 11

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 10

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 9

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 8

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 7

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 6

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 5

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 4

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 3

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 2

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 1

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm

290,000 

ĐẶC SẢN KHÔ

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 11

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 10

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 9

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 8

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 7

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 6

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 5

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 4

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 3

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 2

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm 1

290,000 

Khoai môn lệ phố

Bánh phồng tôm

290,000